Structuur Leo-Lions

Het Leo Multiple District 112 of Leo Nationaal is de overkoepelende Leo organisatie in België. Het bestaat uit 4 districten die elk hun eigen bestuur hebben.

Het nationale bestuur overkoepelt de districten en heeft hoofdzakelijk een sturende werking. Onderstaand kaart geeft een overzicht van de districten.

district

Leo

Over het algemeen volgt de structuur van de Leo’s deze van de Lions. Aangezien er echter minder Leo clubs zijn, is de structuur ook eenvoudiger.

De clubs uit Leo district 112A kennen 3 niveaus: de club, het district en nationaal. Van zodra een district te groot wordt, komt er een subniveau: de gewesten.

bestuur

TIPS:
  • Het heeft als club enorm veel voordelen een afgevaardigde te hebben in het districtsbestuur. Zo heb je een spreekbuis in het district als je wil lobbyen om iets te bereiken en het je omgekeerd iemand die je informatie kan geven over de interne keuken van zowel nationaal als district. Zorg er dus voor dat die afgevaardigde in het bestuur zit of erin gecoöpteerd wordt. In het voorjaar zoek je best al naar de afgevaardigde voor het jaar erop.

 

Lions

De structuur van de Lions is veel uitgebreider omdat er ook veel meer clubs zijn. Een Leo club volgt altijd zijn Lions-peterclub.

Er zijn vijf niveaus: nationaal, district, gewest, zone en club.

Nationaal en district zijn hetzelfde als bij de Leo clubs, maar de functies hebben er andere namen. Dit heeft zijn oorzaak in de structuur van de Lions clubs internationaal. De basiseenheid bij Lions zijn de districten. Aan het hoofd van een district staat een gouverneur. De hele wereld is zo ingedeeld in districten. Om praktische redenen gaan de districten van één land samenwerken en vormen ze een Multiple District. Aan het hoofd hiervan staat de voorzitter van de gouverneursraad. België vormt zo het Multiple District 112. De districten worden genoemd naar het MD, zodat ons district 112A heet.

lions

Vertaling van een aantal Leo en Lions benamingen:

  • Districtsvoorzitter van Leo clubs wordt bij de Lions clubs een gouverneur,
  • Nationaal voorzitter van Leo clubs wordt bij de Lions clubs een voorzitter van de gouverneursraad,
  • Nationaal bestuur van Leo clubs wordt bij de Lions een gouverneursraad,
  • Het districtsbestuur van Leo clubs wordt bij de Lions een kabinet genoemd.

Aangezien de districten bij de Lions clubs veel clubs tellen, zijn ze onderverdeeld in Gewesten en Zones.

Een gewest kent twee of drie zones. Dit wordt bepaald door de grootte van de zone. Van zodra een zone te groot wordt, zal ze splitsen. Als een gewest door zo een splitsing vier zones zou tellen, wordt ook dat gewest gesplitst.

Een gewest wordt aangeduid met een cijfer. Aan het hoofd van een gewest staat een gewestvoorzitter.

De zones worden ook aangeduid met een getal waarvan het eerste cijfer altijd het gewest aanduidt. Aan het hoofd van een zone staat een zonevoorzitter.

Elke twee maanden vindt de zonevergadering plaats. Daarop zijn de voorzitters en secretarissen van de Lions en de Leo clubs uitgenodigd. De vergadering wordt voorgezeten door de zonevoorzitter en heeft verschillende functies:

  • de zonevoorzitter vertelt wat er op districts- en gewestniveau besproken en beslist is,
  • de zonevoorzitter noteert vragen van de clubvoorzitters die hij moet voorleggen aan de gouverneur,
  • de clubvoorzitters bespreken wat er bij hun gebeurt en delen ervaringen uit.